dr hab. Katarzyna Smyk

dr Katarzyna Smyk

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Kultury Polskiej
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, Pokój: 315 (Stara Humanistyka)
Telefon: 081 537 27 78
Email: K_Smyk@wp.pl

Zobacz również:
http://www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=9593

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie i folklorystyka.

Zainteresowania naukowe: badanie kultury tradycyjnej w ujęciu antropologicznym, w perspektywie komunikacyjnej i aksjologicznej; badanie zjawisk myślenia potocznego i zasadniczych dla niego kategorii kulturowych.

Zajęcia dydaktyczne: Antropologia języka, Antropologia słowa, Komunikacja kulturowa, Folklor w kulturze ogólnonarodowej i folkloryzm, Obrzędy i zwyczaje ludowe, Pisarstwo ludowe, Metodyka badań folklorystycznych, Przygotowanie do pracy instruktorskiej, Współczesne życie kulturalne, opieka nad asystenckimi praktykami specjalizacyjnymi i inne.

Dr K. Smyk od 2005 roku jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Twórczość Ludowa”.

WYBRANE PUBLIKACJE (stan na 11.11.2011)

Książka

K. Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Universitas, Kraków 2009.

[rec.: K. Kraczoń, Choinka – niezwykłe bożonarodzeniowe drzewko, „Literatura Ludowa” 2011 nr 3, s. 61-65.]

Redakcje

I. Miśkiewicz, Ja wolę tęsknotę, wybór, opracowanie i posłowie K. Smyk, Lublin 2009.

Od 2005 roku – sekretarz redakcji kwartalnika „Twórczość Ludowa” (4 roczniki, 8 numerów pisma).

Artykuły

K. Smyk, Motyw drogi w ludowej bajce zwierzęcej, czyli o bajkowych skryptach drogi, [w:] Bajka ludowa w tradycji ludowej i literackiej, pod red. A. Mianeckiego i V. Wróblewskiej, Toruń 2011, s. 113-128.

K. Smyk, „Tyle w tych lasach śpiewu.” Muzyka w poetyckim krajobrazie Jana Pocka, „Literatura Ludowa” 2011 nr 3, s. 23-32.

K. Smyk, Droga w opowieściach wierzeniowych Śląska Cieszyńskiego, [w:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, pod red. A. Pieńczak i J. Szczyrbowskiego, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 342-345.

K. Smyk, J. Adamowski, Folklor, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż, red. naukowy T. Pilch, Warszawa 2010, 148-155.

K. Smyk, J. Adamowski, Etnolingwistyka jako metoda badań folklorystycznych, [w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. T. Smolińska, Kraków-Opole 2010, s. 87-109.

K. Smyk, Zjeść albo nie zjeść. O semantyce pożywienia choinkowego, [w:] Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze, pod red. R. Stoličnej i A. Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2010, s. 237-250.

K. Smyk, „W dalekie drogi świata wiedzie Cię miłość serdeczna”. Obraz Papieża-Pielgrzyma w wierszach poetów ludowych, [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, pod red. K. Ożoga i B. Taras, Rzeszów 2010, 53-64.

K. Smyk, O dziejach zwyczaju bożonarodzeniowej choinki, „Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe”, z. 29, 2009, s. 7-26, [druk 2010].

K. Smyk, „Modlę się szczerze i prosto jak skowronek szaropióry”. Motyw ptaków w poezji Jana Pocka, [w:] Observare Ewangelium – wrocławska księga jubileuszu 800-lecia zakonu braci mniejszych, pod red. F. M. Rosińskiego, Wrocław 2009, s. 655-667.

K. Smyk, Bożonarodzeniowa choinka – domową osią świata, [w:] O wyższości świąt Bożego Narodzenia, pod red. A. Kędzierskiej i I. Wawrzyczek, Lublin 2009, s. 63-75.

K. Smyk, O mediacyjnym charakterze kobiety ciężarnej (na materiale z południowego Podlasia), [w:] Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. J. Adamowskiego i M. Wójcickiej, Lublin 2009, s. 73-81.

K. Smyk, Choinka na południowym Podlasiu, [w:] Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. J. Adamowskiego i M. Wójcickiej, Lublin 2009, s. 124-141.

K. Smyk, Jodła w ludowym obrazie świata, „Literatura Ludowa” 2009 nr 1, s. 43-55.

K. Smyk, Tradycja i współczesność w kulturowym obrazie polskiej choinki, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 2, Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego i J. Styka, Lublin 2009, s. 131-142.

K. Smyk, Kategoria czasu w językowo-kulturowym obrazie bożonarodzeniowej choinki, „Literatura Ludowa” 2008 nr 6, s. 3-14.

K. Smyk, Zachowania na drodze i w drodze, czyli tradycyjna etykieta podróżna, [w:] Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, pod red. K. Łeńskiej-Bąk i M. Sztandary, Opole 2008, s. 213-221. [druk styczeń 2009]

K. Smyk, Cisza i dźwięk w poezji Jana Pocka, [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Bernat, Lublin 2008, s. 193-202; http://www.t6m.vbiz.pl/krajobrazkulturowy/ptg/pkkknr11/PKKK_nr11_II-halas-4.pdf

K. Smyk, Treści symboliczne bożonarodzeniowej choinki, http://www.kulturaludowa.pl/widok/191/473, publikacja: grudzień 2008.

K. Smyk, Językowo-kulturowy obraz drzewka jako składnika choinki, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, VI, pod red. W. Książek-Bryłowej i M. Nowak, Lublin 2007, s. 209-228.

K. Smyk, Ludowy obraz jałowca, „Twórczość Ludowa” 2007 nr 3-4, s. 13-18.

K. Smyk, Bożonarodzeniowa choinka jako tekst kultury (między kodem werbalnym a niewerbalnym), [w:] Czytanie tekstów kultury. Metoda. Badania. Metodyka, pod red. B. Myrdzik i I. Morawskiej, Lublin 2007, s. 93-103.

K. Smyk, Językowo-kulturowy obraz sosny w polszczyźnie ludowej, „Literatura Ludowa” 2007 nr 1, s. 17-32.

K. Smyk, O sposobach nazywania bożonarodzeniowej choinki, [w:] Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. F. Czyżewskiego i D. Urban, Lublin 2006, s. 115-126.

K. Smyk, Południe i noc w poezji Jana Pocka, [w:] Język a Kultura, T. 19, Czas – język – kultura, red. A. Dąbrowska i A. Nowakowska, Wrocław 2006, s. 279-290.

K. Smyk-Płoska, Przestrzeń naznaczona choinkami, „Twórczość Ludowa” 2005 nr 1-4, s. 43-49.

K. Smyk-Płoska, Choinka jako znak światła, [w:] Folklor w badaniach współczesnych, red. L. Podziewska, A. Osińska, A. Mianecki, Toruń 2005, s. 219-232.

K. Smyk-Płoska, Semantyzacja wybranych elementów przestrzeni w poezji Jana Pocka, [w:] Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, pod red. J. Adamowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 69-78.

K. Smyk-Płoska, Choinka światłem zaświecona, „Nasza Rota” 2004, nr 4, s. 12-13.

J. Adamowski, K. Smyk, O sztuce poetyckiej Jana Pocka, „Twórczość Ludowa” 2002 nr 1-2, s. 14-20.

K. Smyk, Symbolika tradycyjnych ozdób choinkowych, „Twórczość Ludowa” 2000 nr 1, s. 14-17.

*  *  *

K. Smyk, Sacrum w dialogu z profanum. O gestach świętych i ludzkich w pieśniach ludowych z Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu, III, red. J. Adamowski i M. Wójcicka, w druku.

K. Smyk, „Mój stary ojciec był z brązu, a matka z opłatka i miodu.” Rodzice w wierszach Jana Pocka, „Annales UMCS”, w druku.

K. Smyk, Na drodze miłości i na drodze śmierci. Motywy podróżne w polskiej balladzie ludowej, [w:] Kulturowe wymiary podróżowania, pod red. V. Wróblewskiej, Toruń, w druku.

K. Smyk, Badania terenowe folkloru w Polsce. Tradycja i współczesność, [w wersji angielskiej w:] Lexicon of folklore fieldwork research. Terensko istraživanje folklora – Leksikon, red. S. Petrovic, Belgrad, w druku.

K. Smyk, Każda droga dobra, co do ludzi prowadzi. O przenośnych sensach drogi w polskich przysłowiach, [w:] Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Teraźniejszość i przeszłość, pod red. M. Wojtyły-Świerzowskiej i E. Książek, Kraków, w druku.

K. Smyk, „Przy polnych drogach krzyże widnieją jak ważki.” Motyw przydrożnego krzyża i kapliczki w poezji chłopskiej, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki kulturowej, społecznej i religijnej pamięci, pod red. J. Adamowskiego, Lublin, w druku.

K. Smyk, Treści symboliczne bożonarodzeniowej choinki, „Region Lubelski” nr 7 (9), w druku.

Materiały

K. Smyk, Tradycja i festiwale folklorystyczne w relacjach uczestników III Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, „Twórczość Ludowa” 2010 nr 3-4, s. 24-28.

K. Smyk, oprac., T. Sopel, Z lat dziecinnych, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 1-2, s. 36-38.

K. Smyk, oprac., Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Zwyczaje przełomu XIX i XX wieku w przekazach Józefa Stręciwilka z Dzwoli, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 1-2, s. 25-27.

K. Smyk, oprac., Adwent i Wigilia przełomu XIX i XX wieku w przekazach Józefa Stręciwilka z Dzwoli, „Twórczość Ludowa” 2007 nr 3-4, s. 19-22.

K. Smyk, Irena Miśkiewicz (1906 – 1988), „Twórczość Ludowa” 2007 nr 1-2, s. 27-28.

K. Smyk-Płoska, Zwyczaje bożonarodzeniowe Górali Czadeckich, „Twórczość Ludowa” 2004 nr 4, s. 35-39.

K. Smyk-Płoska, M. Tymochowicz, Przekazy o śmierci i pogrzebie z pow. ryckiego (woj. lubelskie), „Twórczość Ludowa” 2004 nr 3 (58), s. 23-26.

K. Smyk-Płoska, Krysban czyli jołeczka przekazy o bożonarodzeniowej choince z Koniakowa (pow. Bielsko-Biała) i Podlewkowia (pow. Hajnówka), „Twórczość Ludowa” 2003 nr 1-2, s. 15-17.

K. Smyk, Z małych ojczyzn, z korzeni, z prowincji, z Nadrzecza, „Twórczość Ludowa” 2002 nr 3, s. 16-17.

J. Adamowski, K. Smyk, M. Tymochowicz, Lecznictwo ludowe – ze wspomnień Czesława Maja z Motycza, woj. Lubelskie, „Twórczość Ludowa” 2002 nr 3, s. 20-23.

K. Smyk, oprac., Problemy współczesnego ruchu folklorystycznego. Materiały z ogólnopolskiego seminarium w Kazimierzu, „Twórczość Ludowa” 2001 nr 3-4, s. 11-20.

K. Smyk, Lubelskie opowieści o choince, „Twórczość Ludowa” 2001 nr 1, s. 32-33.

K. Smyk, R. Brzozowiec, Badania terenowe folkloru okolic Sobolewa, „Twórczość Ludowa” 1993 nr 3-4, s. 81-83.

Recenzje

K. Smyk, Tradycyjnie w Tarnogrodzie, „Twórczość Ludowa” 2010 nr 1-2, s. 77-79.

K. Smyk, Festiwale tradycji Dolnego Śląska, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 3-4, s. 71.

K. Smyk, Obraz drogi w tradycji rosyjskiej, „Etnolingwistyka” 2009 nr 21, s. 318–321 (rec. T. B. Ščepanskaja, Kul’tura dorogi w russkoj miforitual’noj tradicii XIX–XX ww., Moskwa 2003, 527 s.), [druk 2010].

K. Smyk, Wąglany poetyckie, „Twórczość Ludowa” 2009 nr 1-2, s. 59-60.

K. Smyk, Przydrożne krzyże i kapliczki z okolic Lublina. Spojrzenie gimnazjalistów, „Twórczość Ludowa” 2008 nr 1-2, s. 65-66.

J. Adamowski, K. Smyk, Dylematy współczesnej folklorystyki slawistycznej, „Etnolingwistyka” t. 19, Lublin 2007, s. 288-290.

K. Smyk, Śląska mądrość ludowa według Doroty Simonides, „Twórczość Ludowa” 2007 nr 1-2, s. 49-51.

K. Smyk, Śpiewanejki moje… Najpełniejszy śpiewnik lubelskich pieśni ludowych, „Twórczość Ludowa” 2006 nr 1-2, s. 49-50.

K. Smyk-Płoska, Słowo do słowa. Motywy autotematyczne w twórczości Józefa Chojnackiego,  „Twórczość Ludowa” 2005 nr 1-4, s. 107-109.

K. Smyk-Płoska, Józef Nowak, Adwent i Boże Narodzenie w regionie tomaszowskim. Studium religijności ludowej, „Lud”, t. LXXXIX, 2005, s. 337-342.

K. Smyk-Płoska, Jestem samotny jak krzak tarniny. O wierszach Mieczysława Kościńskiego, „Twórczość Ludowa” 2004 nr 4, s. 44-45.

K. Smyk-Płoska, Drzewa w językowo-kulturowym obrazie świata,. „Etnolingwistyka” t. 16, Lublin 2004, s. 331-336.

K. Smyk-Płoska, Nigdy nie poznasz czasu śmierci… Recenzja książki Magdaleny Bonowskiej, „Twórczość Ludowa” 2004 nr 3, s. 27-28.

K. Smyk-Płoska, Monografia repertuaru Krystyny Poczek z Wólki Kątnej, „Twórczość Ludowa” 2004 nr 1-2, s. 44-45.

K. Smyk, [rec:] Jolanta Ługowska, Folklor – tradycje i inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne, „Lud”, t. LXXXVI, 2002, s. 285-289.

K. Smyk-Płoska, Motyckie wspomnienia Czesława Maja, „Twórczość Ludowa” 2003 nr 4, s. 45-46.

K. Smyk-Płoska, Śląskie wypisy o tradycyjnych obrzędach i zwyczajach, „Twórczość Ludowa” 2003 nr 3, s. 39-40.

K. Smyk-Płoska, Raporty antropologa codzienności, „Etnolingwistyka” t. 14, Lublin 2002, s. 233-238.

K. Smyk, Język ewangelizacji, „Etnolingwistyka” t. 13, Lublin 2001, s. 279-283.

K. Smyk, Z czego słyną Harasiuki, „Twórczość Ludowa” 2001 nr 1, s. 38-39.

J. Adamowski, K. Smyk, Słowackie studium o przysłowiach, „Etnolingwistyka” t. 12, Lublin 2000, s. 309-312.

K. Smyk, Chłopskie wiersze Władysława Koczota „Twórczość Ludowa” 2000 nr 4, s 32.

K. Smyk, Modlitewnik Wandy Łomnickiej-Dulak, „Twórczość Ludowa” 2000 nr 2, s. 47.

K. Smyk, W Nałęczowie po raz trzynasty, „W kręgu kultury” 1995 nr 1, s. 19-21.

Sylwetki, relacje i teksty popularne

K. Smyk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga w języku u kulturze”, „Twórczość Ludowa” 2010 nr 3-4, s. 74-75.

K. Smyk, Wszystkie drogi prowadzą do Lublina czyli o konferencji „Droga w języku i kulturze”, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 2010 nr 10, s. 32-33, http://serwisy.umcs.lublin.pl/wiadomosci/2010/XII%202010.pdf, odczyt 10.01.2011.

K. Smyk, Po owocach go poznacie. Stanisław Weremczuk (1932-2008), „Twórczość Ludowa” 2008 nr 3-4, s. 49-51.

K. Smyk, Przecież Agata jest! [w:] „Rozpalcie nowe słońca…” Agata Budzyńska w piosenkach, listach, wywiadach, wspomnieniach, zebrali i przygotowali do druku: E. Bis, D. Mitrus, A. Trąbka, Lublin 1997, s. 231-235.

Drzewo wiecznie zielone. Rozmowa z dr Katarzyną Smyk, rozmawiała Monika Lipińska, „Podlaskie Echo Katolickie”, 51/2007, http://www.echo.siedlce.net/?p=22&j=1&id=4173, odczyt 19 XII 2010.

Aż do nieba. Rozmowa z doktor Katarzyną Smyk, rozmawiała Agnieszka Dybek, „Dziennik Wschodni. Magazyn”, 21 XII 2007, http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071221/MAGAZYN/203653488, odczyt 19 XII 2010.

Czarne bombki, chrząszcze i cebula, z udziałem K. Smyk, „Kurier Lubelski”, 25 XII 2008, http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-65522.html, odczyt 19 XII 2010.

Cudowna moc życzeń i kolędy, Tomasz Nieśpiał, z udziałem K. Smyk, „Rzeczpospolita”, 18 XII 2008, http://www.rp.pl/artykul/236255.html?print=tak, odczyt 19 XII 2010.

Lubelski lans, „Moje Miasto”, Ewa Pajuro, z udziałem K. Smyk, 14 V 2009, http://www.mmlublin.pl/8735/2009/5/14/lubelski-lans?category=interwencje, odczyt 19 XII 2010.

Comments are closed.